Regulamin

Regulamin strony Dieta-med.pl

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania z zasobów medycznego serwisu internetowego – portalu Dieta-med.pl.
 2. Celem portalu Dieta-med.pl jest zapewnienie wiarygodnego i aktualnego źródła informacji medycznej, lokalizacji placówek medycznych na terenie Polski i poza jej granicami, umożliwienie wymiany doświadczeń między Użytkownikami portalu, dostępu do informacji o lekach, a także umożliwienie zadania pytania osobie z wykształceniem medycznym.
 3. Redaktorzy Dieta-med.pl dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości materiałów i wiadomości w nim prezentowanych.
 4. Portal Dieta-med.pl jest dostępny pod adresem internetowym www.Dieta-med.pl
 5. Redakcja portalu Dieta-med.pl dokłada wszelkich starań aby działać zgodnie ze standardami etycznymi fundacji Health On the Net (zasady HON Code), uznanymi w środowisku medycznym
  (stosowanie m.in. reguły rozgraniczenia promocji i reklamy od informacji profesjonalnych).
 6. Portal – serwis internetowy dostępny w domenie Dieta-med.pl
 7. Użytkownik – osoba korzystająca z treści i usług dostępnych w portalu Dieta-med.pl
 8. eKonsultacja – usługa umożliwiająca zadanie pytania osobie z wykształceniem medycznym za pośrednictwem odpowiedniego formularza internetowego oraz uzyskanie odpowiedzi na to pytanie. Nie jest to konsultacja medyczna a jedynie wymiana informacji z osobą o wykształceniu medycznym.
 9. Specjalistyczny serwis medyczny www.Dieta-med.pl jest własnością Softmedix Jan Paradowski.

 

§2

PORTAL MEDYCZNY

 

 1. Zasobami portalu medycznego Dieta-med.pl są dobra, takie jak informacja, usługi, towary, dobra niematerialne oraz inne udostępnione na nim świadczenia, pochodzące lub oferowane przez ten portal lub inne osoby.
 2. Poza świadczeniami określonymi w §2. pkt 1. Portal oferuje usługi spersonalizowane dla danego Użytkownika, takie jak :

– e-Konsultacje – usługa umożliwiająca zadanie pytania osobie z wykształceniem medycznym za pośrednictwem odpowiedniego formularza internetowego oraz uzyskanie odpowiedzi opracowanej przez tą osobę

§3

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownikiem profesjonalnych zasobów portalu medycznego Dieta-med.pl może zostać osoba, która dokona rejestracji zgodnie z procedurami zawartymi w formularzu rejestracyjnym eKonsultacji.
 2. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line w zdefiniowanym zakresie oraz potwierdzenie faktu rejestracji drogą elektroniczną.
 3. Podanie danych identyfikacyjnych w formularzu rejestracyjnym w drugim etapie rejestracji potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
 4. Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Dieta-med.pl., firmy współpracujące i inne podmioty, obecnie i w przyszłości, w celach związanych z zakresem działania firmy, w systemach informatycznych i innych zbiorach
  danych, w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 5. Dieta-med.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia formularza rejestracyjnego bez podania przyczyny.

 

§4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dieta-med.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do ich poprawienia i żądania usunięcia.
 3. Konta Użytkowników mogą być wykorzystywane przez portal medyczny Dieta-med.pl do celów komercyjnych, a w szczególności do przesyłania reklam oraz innych treści o charakterze informacyjnym.
 4. Ochrona danych osobowych w sposób szczególny dotyczy usługi eKonsultacja. Portal Dieta-med.pl dokłada wszelkich starań, aby w trakcie całego procesu świadczenia ww. usługi osoba zadająca pytanie pozostawała całkowicie anonimowa, a żadne informacje nie były gromadzone w archiwach portalu Dieta-med.pl.

W tym celu:

 • prosimy nie zamieszczać danych osobowych (np. imienia, nazwiska, adresu e-mail zawierającego imię lub/i nazwisko, itp.) w zadawanym pytaniu,
 • prosimy o zamazanie danych osobowych w przesyłanych skanach dołączanych do pytania.
  W przypadku, gdy osoba zadająca pytanie nie zastosuje się do ww. wytycznych, portal Dieta-med.pl ma prawo usunąć dane osobowe lub odmówić udzielenia odpowiedzi.

 

§5

USŁUGA „E-KONSULTACJA”

Usługa eKonsultacja dostępna jest dla Użytkowników po uzupełnieniu odpowiedniego formularza i po dokonaniu określonej płatności.

W tym celu należy:

 • uzupełnić formularz eKonsultacji,
 • dokonać płatności za usługę poprzez system płatności internetowych,
 • kliknąć na wysłany pod wskazany w formularzu adres e-mail link z odpowiedzią na zadane pytanie,
 • odpowiedź na zadane pytanie zostanie usunięta po 48 godzinach od udzielenia odpowiedzi i po pierwszym kliknięciu przez klienta na przesłany link.
 1. Płatności dokonuje się postępując zgodnie z kolejnymi instrukcjami zamieszczonymi w odpowiednich miejscach portalu Dieta-med.pl.
 2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą pojawienia się pełnej wymaganej kwoty na rachunku bankowym portalu Dieta-med.pl.
 3. Na pytania zadane za pośrednictwem usługi eKonsultacja odpowiada każdorazowo lekarz medycyny.Odpowiedź powinna zostać wysłana z portalu Dieta-med.pl do Użytkownika w ciągu 24 godzin od momentu pojawienia się całości wymaganej kwoty na rachunku elektronicznym portalu Dieta-med.pl.
 4. Możliwe jest nieodpłatne korzystanie z usługi eKonsultacja w trakcie trwania okresu promocyjnego. Szczegóły takiej promocji ustala portal Dieta-med.pl i informuje o nich Użytkowników za pośrednictwem witryny www.Dieta-med.pl
 5. Uzyskana za pośrednictwem usługi eKonsultacja informacja nie może stanowić dla Użytkownika podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków itp. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska. Z całą mocą podkreślamy, że informacja ta nie może zastąpić klasycznej wizyty u lekarza. Ma ona jedynie charakter informacyjny i dodatkowy.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania rachunku za opłaconą usługę Konsultacja. W tym celu należy przesłać na adres biuro@Dieta-med.pl wiadomość e-mail z danymi wymaganymi do wystawienia faktury oraz podanie pełnego ID wygenerowanego przez system płatności internetowych.

 

§6

OGRANICZENIA FORMALNO-PRAWNE

 1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi
  i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu i zasadami etykiety sieciowej (netykiety), a w szczególności do:
 2. nieumieszczania materiałów pornograficznych, treści podżegających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc;
 3. działania w sposób nienaruszający praw osób trzecich (np. niezamieszczanie elementów graficznych, plików muzycznych lub innych elementów kodu HTML, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie);
 4. niezamieszczania reklamy negatywnej itp.;
 5. nieumieszczania stopek reklamowych innych witryn WWW;
 6. nieumieszczania na stronie odnośników do witryn znajdujących się na innym serwerze, a będących dystrybutorem treści zabronionych przez prawo lub niniejszy regulamin. Dotyczy to również bannerów naruszających zasady netykiety;
 7. nieumieszczania na serwerze plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwera lub witryn innych użytkowników.
 8. Portal Dieta-med.pl zastrzega sobie prawo do:
 9. natychmiastowego skasowania komentarzy Użytkownika bez uprzedzenia i bez podania przyczyny
 10. skasowania w sytuacjach wyjątkowych wszelkich zasobów znajdujących się na serwerach Dieta-med.pl
 11. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych oraz płatnych usług na stronach Dieta-med.pl bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym
 12. zmiany niniejszego regulaminu, przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo do opuszczenia witryny w każdym momencie, a w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian regulaminu.
 13. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy regulamin, ale zostaną przez Dieta-med.pl uznane za niepożądane, portal Dieta-med.pl może zawiadomić Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o tym fakcie, z poleceniem zaprzestania podejmowania wymienionych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do polecenia, będzie to traktowane jak naruszenie regulaminu.
 14. Portal Dieta-med.pl zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania usług elektronicznych związanych z portalem Dieta-med.pl bez wcześniejszego powiadomienia
  użytkowników.

Portal Dieta-med.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomiania Użytkowników. Wszelkie zmiany stają się
obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach portalu Dieta-med.pl.

 

§7

PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Właściciele oraz redaktorzy Dieta-med.pl nie poszą odpowiedzialności za:

 1. treści zamieszczane przez Użytkowników na stronie www.Dieta-med.pl;
 2. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości;
 3. sposób, w jaki bezpłatne konta będą wykorzystywane przez Użytkowników;
 4. treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym (wiarygodność kont nie jest kontrolowana). Całkowitą odpowiedzialność
  za treść i zawartość listów ponosi Użytkownik konta, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem;
 5. skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
 6. przerwy w funkcjonowaniu portalu Dieta-med.pl, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od dostawcy;
 7. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi;
 8. niemożność zalogowania się w portalu Dieta-med.pl, spowodowaną w szczególności jakością połączenia z Internetem, awarią operatora internetowego lub energetycznego oraz złą konfiguracją oprogramowania Użytkownika;
 9. skutki dostępu osób nieuprawnionych, spowodowane przez osoby znające hasło dostępowe Użytkownika lub które to hasło złamały;
 10. nieprawidłowe działanie serwisów indywidualizowanych w wypadku nieaktualnych danych osobowych;
 11. utratę danych, zniszczenie sprzętu lub innych dóbr w następstwie informacji lub wirusów komputerowych zamieszczonych w portalu Dieta-med.pl przez innych Użytkowników.
 12. Portal Dieta-med.pl będzie zapewniał Użytkownikom dostęp do świadczeń wykonywanych bezpośrednio przez inne podmioty. W takim wypadku portal Dieta-med.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wywiązanie się przez te podmioty z wykonania przez nie świadczenia, które zamówił Użytkownik;
 13. Dane i informacje zawarte w portalu Dieta-med.pl są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
 14. Portal Dieta-med.pl oraz osoby zaangażowane w tworzenie tego portalu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych, nieaktualne bądź nieprawdziwe informacje zawarte w tym portalu lub uzyskane za jego pośrednictwem.
 15. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i sam portal Dieta-med.pl nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym portalu.

§8

PRAWA AUTORSKIE

 1. Nazwa Dieta-med.pl jest chronioną prawnie nazwą oraz znakiem towarowym. Jakiekolwiek jej używanie jest zabronione bez pisemnej zgody Dieta-med.pl
 2. Dieta-med.pl jest przedmiotem praw autorskich i innych praw wyłącznych, jak również składających się na nie poszczególnych elementów, w szczególności znaków towarowych, wzorów użytkowych, przedmiotów prawa autorskiego lub praw pokrewnych i innych dóbr niematerialnych.
 3. W portalu Dieta-med.pl udostępniane są ponadto dobra pochodzące od innych osób; są wśród nich w szczególności informacje, dane, teksty, wizerunki, głosy, dźwięki, muzyka, grafiki, będące własnością osób uprawnionych.
 4. Wszystkie prawa osób, od których pochodzą wskazane wyżej dobra, są zastrzeżone.
 5. Zabronione jest kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie jakiegokolwiek zasobu portalu medycznego Dieta-med.pl, chyba że uprawniony podmiot wyraźnie udzieli na daną czynność zgody.
 6. Żadna część zasobów portalu medycznego Dieta-med.pl nie może być publikowana bez zgody portalu Dieta-med.pl. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i zapisywanie danych na dysk komputera jest dozwolone jedynie do prywatnego użytku Użytkownika portalu medycznego. (Wyjątek – Artykuły oparte na licencji GPL).
 7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

o Aktualny regulamin znajduje się w portalu Dieta-med.pl pod adresem elektronicznym http://www.Dieta-med.pl/regulamin

o Regulamin obowiązuje Użytkownika z chwilą pierwszej wizyty na stronach portalu Dieta-med.pl.

o Portal medyczny może wprowadzić inne niż wymienione w §2 świadczenia, o czym każdorazowo zawiadamia Użytkowników na swoich stronach internetowych lub/i w trybie zmiany regulaminu.

 

Poradnia dietetyczna Dieta-Med Kraków © 2019 dieta-med.pl. | Regulamin